💖 ครูผู้สอน

ครูวริศรา    ใจแก้ว (ครูวริศ)

ชื่อ-สกุล :   นางสาววริศรา  ใจแก้ว

วิชาเอก : ภาษาไทย

ตำแหน่ง : ครู   วิทยฐานะ (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 

สถานที่ทำงาน : โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ครูผู้สอน :  โครงการ Excellence K.T. ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 -6

ครูที่ปรึกษานักเรียน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

รักในการพัฒนาตนเอง พัฒนากรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) และถ่ายทอดสู่ผู้เรียน

คติประจำใจ : ประสบการณ์ระหว่างทางสำคัญกว่าผลลัพธ์ 


📚 วิดิทัศน์แรงบันดาลใจในกิจกรรม

การเรียนการสอน

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานที่มีความเป็นเลิศด้านการเติมเต็มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

"ครูวริศรา ใจแก้ว" ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัล

“รางวัลความโดดเด่นระดับกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา” 

การนำเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 

และได้เป็นตัวแทนผลงานที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการเติมเต็มภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 

ของกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง 2 

ในการคัดเลือก “รางวัลทรงคุณค่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2566

❤ เว็บไซต์ : http://www.kruwaris.in.th

                  :  http://www.ครูวริศ.ไทย