บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2  ::  รหัสวิชา ง22203

เรื่อง การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6

โปรแกรม Photoshop cs6

ปัจจุบันการสร้างภาพกราฟิกนับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะภาพกราฟิกจะถูกใช้ในหลายๆงานด้วยกัน เช่น งานออกแบบสิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ งานโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ งานออกแบบบนเว็บไซต์ ตลอดจนการตกแต่งรูปภาพของผู้ใช้โดยทั่วไป

             โปรแกรม Photoshop CS6  จัดว่าเป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ภาพ และตกแต่งภาพกราฟิกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือที่พร้อมต่อการทำงาน ทำให้นักกราฟิกส่วนใหญ่ต่างก็ใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพกราฟิก

คำอธิบายรายวิชา

 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2  ::  รหัสวิชา ง22203

หน่วยที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก

หน่วยที่ 2

โปรแกรม Photoshop CS6

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

หน่วยที่ 1 และ 2

หน่วยที่ 3

การใช้เครื่องมือใน Toolbox

หน่วยที่ 4

การปรับแต่งและปรับรูปทรงของภาพ

หน่วยที่ 5

 เทคนิคการตกแต่งภาพใน Photoshop

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

หน่วยที่ 3-5

ให้นักเรียนเข้าเรียนในบทเรียนและทำใบงานส่งที่ห้อง Classroom ของตนเอง

รหัสชั้นเรียน ​: fjcvr6

รหัสชั้นเรียน : 67hnfrt

รหัสชั้นเรียน ​: ajcvr6

รหัสชั้นเรียน : 43hnfet

ครูผู้สอน

นางสาวกฤติยา พลหาญ (ครูกิ๊ก)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  

อำเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27