🔔แนะนำการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

                บทเรียนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จัดทำขึ้นเพื่อ        ส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย เน้นให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรรณ์       

                 โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย มีเนื้อหาประกอบไปด้วย  การอ่าน การเขียน  การฟัง ดู พูด หลักภาษา และวรรณกรรม 

                  โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere AnyTime) 

คำอธิบายรายวิชา

วิธีการเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาคำชี้แจงในเว็บเพจ “แนะนำการใช้บทเรียน” ให้เข้าใจ

2.. เข้าสู่บทเรียนภาษาไทยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

4. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนต่างๆ ตามทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

5. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่ บทเรียนที่1 โดยเริ่มศึกษา สาระสำคัญ และ จุดประสงค์การเรียนรู้

6. นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดตามหัวข้อแต่ละบทเรียน โดยดาวน์โหลดแบบฝึกหัด 

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดล้วส่งคุณครู 

8. นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบ ตามแต่ละบทเรียน  แล้วบันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู

9. เมื่อมีคำถามที่ไม่เข้าใจ สามารถถามคุณครูได้ทุกช่องทาง ทั้งในและนอกห้องเรียน